كاس نرگس ایلخانیع
Photographs by Nargis Ilkhani
امشب از چشم و مغز خواب گریخت
دید دل را چنین خراب گریخت
خواب دل را خراب دید و یباب
بی نمك بود،ازین كباب گریخت
خواب مسكین به زیر پنجه عشق
زخم ها خورد و ز اضطراب گریخت
عشق همچون نهنگ لب بگشاد
خواب چون ماهی اندر آب گریخت
خواب چون دید خصم بی زنهار
مول مولی بزد شتاب گریخت
ماه ما شب برامد واین خواب
 همچو سایه ز آفتاب گریخت
 خواب چون دید دولت بیدار
همچو گنجشك از عقاب گریخت
       شكر لله همای باز آمد
چونك باز آمد این غراب گریخت
خوای می بست شش جهت را در
چون خدا كرد فتح باب گریخت
شمس تبریز! از خیالت خواب
چون خطایی ست كز صوابب گریخت
             مولانا