1

2

3

4

5

6

7

8

9

عشق است بر آسمان پریدن
صد پرده به هر نفس دریدن
اول نفس از نفس گسستن
اول قدم از قدم بریدن
نادیده گرفتن این جهان را
مر دیده خویش را بدیدن
گفتم كه، دلا مباركت باد
در حلقه عاشقان رسیدن
زان سوی نظر نظاره كردن
در كوچه سینه ها دویدن
ای دل،ز كجا رسید این دم؟
ای دل،زكجاست این طپیدن؟
ای مرغ،بگو زبان مرغان
من دانم رمز تو شنیدن
دل گفت:به كارخانه بودم
تا خانه آب و گل پریدن
از خانه صنع می پریدم
تا خانه صنع آفریدن
چون پای نماند، می كشیدند
چون گویم صورت كشیدن؟
       مولانا
عكاس نرگس ایلخانی
Photographs by Nargis Ilkhani