در خرابات مغان نور خدا می بینم
این عجب بین كه چه نوری ز كجا می بینم
جلوه بر من مفروش ای ملك الحاج كه تو
خانه می بینی و من خانه خدا می بینم
خواهم از زلف بتان نافه گشایی كردن
فكر دور است همانا كه خطا می بینم
سوز دل اشك روان آه سحر ناله شب
این همه از نظر لطف شما می بینم
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال
با كه گویم كه در این پرده چه ها می بینم
كس ندیده ست ز مشك ختن و نافه چین
آنچه من هر سحر از باد صبا می بینم
دوستان عیب نظر بازی حافظ مكنید
كه من او را ز محبان شما می بینم
              حافظ
عكاس نرگس ایلخانی
Photographs by Nargis Ilkhani