عكاس نرگس ایلخانی
Photographs by Nargis Ilkhani

    شراب شیره انگور خواهم
حریف سر خوش مخمور خواهم
 مرا بویی رسید از بوی حلاج
   ز ساقی باده منصور خواهم
  ز مطرب ناله سرنای خواهم
  ز زهره زاری طنبور خواهم
چو یارم در خرابات خراب است
   چرا من خانه معمور خواهم؟
 بیا نزدیكم ای ساقی،كه امروز
من از خود خویشتن را دور خواهم
   اگر گویم:مرا معذور می دار
     مرا گوید:ترا معذور خواهم
مرا در چشم خود ره ده كه خود را
 ز چشم دیگران مستور خواهم
یكی دم دست را از روی برگیر
كه در دنیا بهشت و حور خواهم
    اگر چشم و دلم غیر تو بیند
در آن دم چشم ها را كور خواهم
ببستم چشم خود از نور خورشید
كه من آن چهره پر نور خواهم
 چو رنجوران دل را تو طبیبی
سزد گر خویش را رنجور خواهم
چو تو مر مردگان را می دهی جان
سزد گر خویش را در گور خواهم
                 مولانا